Algemene voorwaarden Online Academy

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de SpiriArtsAcademy.
SpiriArtsAcademy adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@hetspiraalvormigpad.be

Artikel 1 Definities
Account:
De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer deze zich aanmeldt via het Platform en waarmee deze gebruik kan maken van de Dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Content:
Alle informatie die door SpiriArtsAcademy op het platform aangeboden wordt,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst,
PDF documenten en Word documenten.

Dienst:
De dienst die SpiriArtsAcademy aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen
SpiriArtsAcademy en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven
in art. 4 en op het Platform.

Gebruiker:
Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst.
Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van SpiriArtsAcademy.

Inloggegevens:
De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot
de Dienst.

IE-rechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten,
databankrechten en naburige rechten.

Overeenkomst:
De overeenkomst die de Gebruiker met SpiriArtsAcademy sluit ten behoeve van het
gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het
platform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

Platform:
Het platform dat via de url https://spiriartsacademy.be en onderliggende pagina’s bereikbaar is en
via welke u toegang tot de Dienst krijgt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de
Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het
Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en
SpiriArtsAcademy.

2.2 SpiriArtsAcademy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene
voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

Artikel 3 Inloggegevens
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op
de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens SpiriArtsAcademy
voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet
en juist is.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct
zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden
opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy
dat u hier vindt op. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te
worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U
mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. SpiriArtsAcademy mag ervan
uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw
Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in
handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan SpiriArtsAcademy laten
weten.

3.4 SpiriArtsAcademy behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of
Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het
functioneren van het Platform.

Artikel 4 De Dienst en het gebruik van de Dienst
4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content
kan raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen
het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur
bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of
ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of
die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform,
de Dienst en/of de computersystemen van SpiriArtsAcademy te omzeilen;
2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van
anderen;
3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden
tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data
mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of
oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover
deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke
gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te
spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken
en/of in te zien;
5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan
beschreven in deze algemene voorwaarden;
6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke
voorafgaande toestemming van SpiriArtsAcademy;
7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform
leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
8. naar de mening van SpiriArtsAcademy in strijd zijn met de goede zeden of
goede smaak;
9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige
geldende wet- en/of regelgeving;
10.inbreuk maken op de rechten van SpiriArtsAcademy en/of derden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de
bescherming van privacy;
11.op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
12.de belangen en goede naam van SpiriArtsAcademy kunnen schaden.
13.Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker
niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te
stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden.
Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
14.i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
iii) horeca gelegenheden,
iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen,
scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Artikel 5 Beschikbaarheid
5.1 SpiriArtsAcademy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande
bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen
van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of
het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is,
bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het
Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die SpiriArtsAcademy ten dienste
staan, is SpiriArtsAcademy te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder
voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk)
te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of
blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te
beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet
daartoe beperkt – indien:

1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
2. SpiriArtsAcademy van mening is dat handelingen van u, users schade of
aansprakelijkheid aan uzelf, SpiriArtsAcademy of anderen kunnen toebrengen.
SpiriArtsAcademy zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 SpiriArtsAcademy garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en
zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen
mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of
telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. SpiriArtsAcademy is jegens
u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die
voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds)
uitvallen van de Dienst.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de
infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die
nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 6 IE-rechten
6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij
SpiriArtsAcademy. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IErechten aan u over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de
duur van de Overeenkomst, verleent SpiriArtsAcademy aan u een beperkt,
persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform
en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format
zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IErechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten
van SpiriArtsAcademy zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google
Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of
de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van nietsubstantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 7 Garanties
7.1 SpiriArtsAcademy garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige
eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is”
basis). SpiriArtsAcademy geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten
aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en
juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene
voorwaarden. SpiriArtsAcademy is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op
verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert SpiriArtsAcademy niet dat het gebruik van de Dienst
door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in je
persoonlijk leven.

7.4 SpiriArtsAcademy is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook
genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft
verkregen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 SpiriArtsAcademy is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het
onderhoud van het platform.

8.2 SpiriArtsAcademy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of
anderszins.

8.3 SpiriArtsAcademy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst,
schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of
door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

8.4 SpiriArtsAcademy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige
ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van
toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van SpiriArtsAcademy
zelf.

Artikel 9 Overmacht
9.1 SpiriArtsAcademy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst
wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover
SpiriArtsAcademy redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot
natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,…
Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software
die SpiriArtsAcademy gebruikt en die het SpiriArtsAcademy platform naar behoren
doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan SpiriArtsAcademy worden
vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt
vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 10 Duur teruggaverecht en beëindiging
10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra
overeenkomsten is afgesloten.
Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden
zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

10.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te
doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale
producten.

10.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per
direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst en tot
uw Account direct ontzegd. SpiriArtsAcademy verwijdert bij beëindiging, om welke
reden dan ook, onmiddellijk uw Account. SpiriArtsAcademy is niet gehouden om na
beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te
verstrekken en/of te converteren.

Artikel 11 Varia
11.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is,
blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van
kracht. SpiriArtsAcademy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat
wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van
deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het
ongeldige beding.

11.2 SpiriArtsAcademy mag rechten en verplichtingen die uit de algemene
voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de
hoogte stellen.

11.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in
overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en
hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden
zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens
andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Scroll naar top